ေဘးဆံျမိတ္ခ်ဆံထုံးေလး

0

လြယ္ကူ၍ရိုးရွင္းေသာ ေဘးဆံျမိတ္ဆံထုံးေလးကို ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲပါ။

 နားေနာက္မွ ၂ပိုင္းခြဲပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္သို႔အကုန္စုယူ၍ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ျဖီးပါ။

 ေနာက္သို႔အကုန္စုယူ၍ ဘီးျဖင့္သပ္ရပ္ေအာင္ျဖီးပါ။

ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေဖာင္းေဖာင္းေလးလုပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္ကိုေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ပိုေသာဆံပင္ကိုေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို အရင္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို အရင္ယူပါ။

ေခြထားေသာဆံပင္ကိုကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခြထားေသာဆံပင္ကိုကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ယူပါ။

အေပၚတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ထပ္္ယူပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကို ထပ္္ယူပါ။

အေပၚတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

ညာဘက္မွ ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

အေပၚတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚတြင္ကပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

ပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ပါမည္။

လွပေသာ သတို႕သမီးေဘးဆံျမိတ္ဆံထုံးေလး ရရွိပါျပီ။
လွပေသာ သတို႕သမီးေဘးဆံျမိတ္ဆံထုံးေလး ရရွိပါျပီ။
လွပေသာ သတို႕သမီးေဘးဆံျမိတ္ဆံထုံးေလး ရရွိပါျပီ။
လွပေသာ သတို႕သမီးေဘးဆံျမိတ္ဆံထုံးေလး ရရွိပါျပီ။