က်စ္ဆံၿမီွးေဘးေစာင္းဆံထံုး

0

လြယ္ကူျမန္ဆန္းၿပီး လွပတင့္တယ္ကာပြဲလယ္တင့္ေစမည့္ဆံထံုးထံုးနည္းေလးကို ပ်ိုေမမ်ားအတြက္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္နွစ္ဖက္ခဲြၿပီးအေပၚတစ္ဖက္ ေအာက္တစ္ဖက္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္နွစ္ဖက္ခဲြၿပီးအေပၚတစ္ဖက္ ေအာက္တစ္ဖက္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေပၚတစ္ဖက္မွဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

အေပၚတစ္ဖက္မွဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ

အဆံုးထိက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္လို႔ၿပီးသြားပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္လို႔ၿပီးသြားပါၿပီ။

ေအာက္တစ္ဖက္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အာက္တစ္ဖက္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အေပၚမွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႔ပို႔ပါ။

အေပၚမွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႔ပို႔ပါ။

ပို႔ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကိုအတြင္းသို႔ထည့္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပို႔ထားေသာ က်စ္ဆံၿမွီးကိုအတြင္းသို႔ထည့္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ပို႔ပါ။

အာက္မွက်စ္ထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ပို႔ပါ။

ပို႔ထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ပို႔ထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္ၿပီးကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးေဘးေစာင္းဆံထံုးေပၚ fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးေဘးေစာင္းဆံထံုးေပၚ fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးေဘးေစာင္းဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမီွးေဘးေစာင္းဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမီွးေဘးေစာင္းဆံထံုး