ႏွင္းဆီပြင့္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကို တစ္၀က္ခြဲကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္အားလံုးကို တစ္၀က္ခြဲကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေပၚမွဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

အေပၚမွဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အနည္းငယ္ဖြေပးပါ။

အနည္းငယ္ဖြေပးပါ။

ေအာက္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာဖြေပးပါ။

အာက္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ကာဖြေပးပါ။

ေအာက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကို ပတ္ေခြလိုက္ပါ။

အာက္မွက်စ္ဆံၿမီွးကို ပတ္ေခြလိုက္ပါ။

အစသိမ္းကာ ကလစ္ျဖင့္္ထိုးပါ။

အစသိမ္းကာ ကလစ္ျဖင့္္ထိုးပါ။

အေပၚမွက်စ္ဆံၿမီွးကို ပတ္လိုက္ပါ။

အေပၚမွက်စ္ဆံၿမီွးကို ပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႏွင္းဆီပြင့္ဆံထံုးေလးရပါၿပီ။

င္းဆီပြင့္ဆံထံုးေလးရပါၿပီ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ႏွင္းဆီပြင့္ဆံထံုး
 ႏွင္းဆီပြင့္ဆံထံုး
 ႏွင္းဆီပြင့္ဆံထံုး