တစ္ဖက္က်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း

0

အခ်ိန္အမ်ားႀကီးမေပးရတဲ့ က်စ္ဆံၿမီွးျပဳလုပ္ပံု အဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အေရွ႕ေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းကို ပူး၍က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကို ပူး၍က်စ္ပါ။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆီမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ေပါင္းလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆီမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ေပါင္းလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းပူး၍ ျပန္က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းပူး၍ ျပန္က်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆီမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေပါင္းလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆီမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေပါင္းလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းပူး၍ ျပန္က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းပူး၍ ျပန္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူကာ ဆက္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူကာ ဆက္က်စ္ပါ။

ေအာက္ဆံုးထိက်စ္ဆံၿမီွးကို ဆက္က်စ္ပါ။

အာက္ဆံုးထိက်စ္ဆံၿမီွးကို ဆက္က်စ္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

လွပေသာ ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါ။

လွပေသာ ေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ အလွဆင္ေပးပါ။

တစ္ဖက္က်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း
တစ္ဖက္က်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း
တစ္ဖက္က်စ္ဆံၿမီွးအလွစည္းနည္း