ေဘးေစာင္းအလိမ္းအေခြဆံထံုး

0

အခ်ိန္သက္သာၿပီးအလြယ္တကူထံုးလို႔ရတဲ့ ဆံပင္ထံုးဖြဲ႔ပံုေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကိုစည္းပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုခ်န္ၿပီး အေနာက္ဆံပင္အားလံုးကိုစည္းပါမယ္။

ဇာႀကိဳးကိုသံုးပါမယ္။

ဇာႀကိဳးကိုသံုးပါမယ္။

ဇာႀကိဳးကိုစုစည္းထားေသာ ဆံပင္ အေပၚသို႔ခ်ည္ေပးရပါမယ္။

ဇာႀကိဳးကိုစုစည္းထားေသာ ဆံပင္ အေပၚသို႔ခ်ည္ေပးရပါမယ္။

ဆံပင္ေအာက္အပိုင္းကို လိမ္ေပးရပါမယ္။

ဆံပင္ေအာက္အပိုင္းကို လိမ္ေပးရပါမယ္။

လိမ္းထားေသာဆံပင္အေပၚသို႔ ဇာႀကိဳးျဖင့္ထပ္လိမ္ေပးရပါမယ္။

လိမ္းထားေသာဆံပင္အေပၚသို႔ ဇာႀကိဳးျဖင့္ထပ္လိမ္ေပးရပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္ပိုင္းကို သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ေအာက္ပိုင္းကို သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးရပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးရပါမယ္။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆံုးထိေခြၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေရွ႕ဆံပင္ကိုလိမ္ပါမယ္။

အေရွ႕ဆံပင္ကိုလိမ္ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ပို႔ပါမယ္။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို အေနာက္သို႔ပို႔ပါမယ္။

ပို႔ထားေသာဆံပင္ကို အေခြအတြင္းသို႔ထည့္ေခြေပးၿပီး ဆံပင္အဆံုးကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ပို႔ထားေသာဆံပင္ကို အေခြအတြင္းသို႔ထည့္ေခြေပးၿပီး ဆံပင္အဆံုးကိုကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။