တစ္ျခမ္းက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း

0

လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္နည္းအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိူယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိူယူပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ပူး၍က်စ္ပါ။

ပူး၍က်စ္ပါ။

ေဘးဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆီမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆီမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းပူးကာ ျပန္က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းပူးကာ ျပန္က်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆီမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆီမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းပူးကာ ျပန္က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းပူးကာ ျပန္က်စ္ပါ။

ေဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူကာ ေအာက္နားထိဆက္က်စ္သြားပါ။

ဘးဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုယူကာ ေအာက္နားထိဆက္က်စ္သြားပါ။

တျခားတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

တျခားတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆီမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆီမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းပူးကာ ျပန္က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းပူးကာ ျပန္က်စ္ပါ။

တျခားတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

တျခားတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆီမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ထားေသာဆီမွ ဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းပူးကာ ျပန္က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းပူးကာ ျပန္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ေအာက္ဆံုးထိဆက္က်စ္သြားပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ေအာက္ဆံုးထိဆက္က်စ္သြားပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

တစ္ျခမ္းက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း
တစ္ျခမ္းက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း
တစ္ျခမ္းက်စ္ဆံၿမီွးစည္းနည္း