သံုးဆင့္လိမ္ဖန္စီစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ဖြေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အေနာက္ကိုပို႔ကာ ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးကို အေနာက္ကိုပို႔ကာ ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွလည္း အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

နာက္တစ္ဖက္မွလည္း အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ပူး၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ပူး၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိိုစည္းထားေသာဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေနာက္ႏွစ္ဆင့္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလိမ္ေပးပါ။

နာက္ႏွစ္ဆင့္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလိမ္ေပးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

သံုးဆင့္လိမ္ဖန္စီစည္းနည္း
သံုးဆင့္လိမ္ဖန္စီစည္းနည္း
သံုးဆင့္လိမ္ဖန္စီစည္းနည္း