အတြင္းထည့္ဆံထံုး

0

ပြဲလမ္းသဘင္သြားရာတြင္ လွပတင့္တယ္ၿပီးပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူထံုးလို႔ရမယ့္နည္းလမ္းေလးကို တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေရွ႕ဆံပင္နွစ္ဖက္ကို အနည္းငယ္ခ်န္ၿပီး ေနာက္ဆံပင္ကို တစ္၀က္ယူၿပီးစည္းပါမယ္။

ရွ႕ဆံပင္နွစ္ဖက္ကို အနည္းငယ္ခ်န္ၿပီး ေနာက္ဆံပင္ကို တစ္၀က္ယူၿပီးစည္းပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံေလးကို အသံုးျပဳပါမယ္။

အတြင္းထည့္ကြင္းတံေလးကို အသံုးျပဳပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲထည့္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲထည့္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ဆြဲခ်ထားေသာဆံပင္နွင့္ က်န္ေအာက္ဆံပင္ကိုေပါင္းၿပီးယူပါမယ္။

ဆြဲခ်ထားေသာဆံပင္နွင့္ က်န္ေအာက္ဆံပင္ကိုေပါင္းၿပီးယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲထည့္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကြင္းတံထဲထည့္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္မ်ားကို ကြင္းတံထဲထည့္ၿပီးေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါမယ္။

အာက္မွက်န္ေနေသာဆံပင္မ်ားကို ကြင္းတံထဲထည့္ၿပီးေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါမယ္။

ေရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ တစ္ဖက္ကိုအေနာက္သို႔ယူလိုက္ပါ။

ရွ႕မွခ်န္ထားေသာဆံပင္မွ တစ္ဖက္ကိုအေနာက္သို႔ယူလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္သို႔ပတ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ညာဘက္သို႔ယူပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ညာဘက္သို႔ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ထံုးထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔ fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

ထံုးထားေသာဆံပင္ေပၚသို႔ fancy ျဖင့္အလွဆင္ပါမယ္။

အတြင္းထည့္ဆံထံုး
အတြင္းထည့္ဆံထံုး
အတြင္းထည့္ဆံထံုး