ႏွစ္ဘက္ယွက္ေနာက္တြဲဆံထံုး

0

ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကို သံုးပံုတစ္ပံုခ်န္ကာ ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္အားလံုးကို သံုးပံုတစ္ပံုခ်န္ကာ ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲပါ။

ႏွစ္ေခ်ာင္းကိုပူးကာ လိမ္ေပးပါ။

စ္ေခ်ာင္းကိုပူးကာ လိမ္ေပးပါ။

ေအာက္ဆံုးထိလိမ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အာက္ဆံုးထိလိမ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေခြလိုက္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေခြလိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္္ထိုးပါ။

အေပၚမွဆံပင္အားလံုးမွ အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူကာႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

အေပၚမွဆံပင္အားလံုးမွ အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူကာႏွစ္ဖက္ခြဲပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ဆံထံုးကိုပတ္လို္က္ပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ဆံထံုးကိုပတ္လို္က္ပါ။

အစကိုသိမ္းကာ ကလစ္ထိုးပါ။

အစကိုသိမ္းကာ ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း ဆံထံုးကိုပတ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း ဆံထံုးကိုပတ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚတြင္က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲကာ တစ္ဖက္ကိုဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

အေပၚတြင္က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုႏွစ္ျခမ္းခြဲကာ တစ္ဖက္ကိုဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း ဆံထံုးကိုပတ္ပါ။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း ဆံထံုးကိုပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႏွစ္ဘက္ယွက္ေနာက္တြဲဆံထံုး
ႏွစ္ဘက္ယွက္ေနာက္တြဲဆံထံုး
ႏွစ္ဘက္ယွက္ေနာက္တြဲဆံထံုး