အသည္းပံုက်စ္ဆံၿမီွး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္နည္းငယ္စီယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္နည္းငယ္စီယူကာ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

စည္္းထားေသာတစ္ဖက္တြင္ ကြင္းတံကိုေအာက္ဖက္မွစိုက္လိုက္ပါ။

စည္္းထားေသာတစ္ဖက္တြင္ ကြင္းတံကိုေအာက္ဖက္မွစိုက္လိုက္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဆံပင္ကိုကြင္းထဲသ႔ိုထည့္လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကိုကြင္းထဲသ႔ိုထည့္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ဆြဲထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ေလ်ာ့ကာ လက္ကိုႏႈိုက္လိုက္ပါ။

ဆြဲထားေသာဆံပင္ကိုျပန္ေလ်ာ့ကာ လက္ကိုႏႈိုက္လိုက္ပါ။

လက္ျဖင့္က်န္ေသာဆံပင္အစကိုဆြဲယူပါ။

လက္ျဖင့္က်န္ေသာဆံပင္အစကိုဆြဲယူပါ။

ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

အစႏွစ္ကိုဆြဲယူပါ။

အစႏွစ္ကိုဆြဲယူပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

နာက္တစ္ဆင့္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုလုပ္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

အသည္းပံုက်စ္ဆံၿမီွး
အသည္းပံုက်စ္ဆံၿမီွး
အသည္းပံုက်စ္ဆံၿမီွး