ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္တြင္၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

အေနာက္သို႔လွန္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေနာက္သို႔လွန္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

အေနာက္ကိုပို႔ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေနာက္ကိုပို႔ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘီးျဖင့္ျခစ္၍ အေနာက္တြင္ကလစ္ထိုးပါ။

ဘီးျဖင့္ျခစ္၍ အေနာက္တြင္ကလစ္ထိုးပါ။

အေနာက္တြင္္က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေနာက္တြင္္က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဒိုးနတ္ကြင္းကိုသံုးပါ။

ဒိုးနတ္ကြင္းကိုသံုးပါ။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို စည္းထားေသာဆံပင္ကိုစြတ္လိုက္ပါ။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို စည္းထားေသာဆံပင္ကိုစြတ္လိုက္ပါ။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဒိုးနတ္ကြင္းကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္အားလံုးကို လွန္ခ်၍ ဒိုးနတ္ကြင္းကိုအုပ္လိုက္ပါ။

ဆံပင္အားလံုးကို လွန္ခ်၍ ဒိုးနတ္ကြင္းကိုအုပ္လိုက္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ ဒိုးနတ္ကြင္းကိုစည္းလိုက္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ ဒိုးနတ္ကြင္းကိုစည္းလိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို ေအာက္တြင္စုကာ ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲ၍ ယွက္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို ေအာက္တြင္စုကာ ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲ၍ ယွက္လိုက္ပါ။

အေပၚတြင္ယွက္ကာ ပတ္လိုက္ပါ။

အေပၚတြင္ယွက္ကာ ပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး
ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး
ပြဲေနပြဲထိုင္ဆံထံုး