တစ္ေစာင္းက်စ္ေခြဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္ရတာလြယ္ကူေသာ ပံုစံအသစ္ေလးကိုေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ပူး၍က်စ္လိုက္ပါ။

ပူး၍က်စ္လိုက္ပါ။

က်စ္လိုက္ေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္လိုက္ေသာေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလို္က္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလို္က္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

နာက္တစ္ဖက္ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလို္က္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္တစ္ေခ်ာင္းႏွင့္ပူးလို္က္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

သံုးေခ်ာင္းကိုပူး၍ျပန္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုဆြဲယူကာဆက္က်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလိုေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္စီကိုဆြဲယူကာဆက္က်စ္ပါ။

ေအာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

အာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္ကိုက်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

ဆံပင္အဖ်ားမွအေပၚကိုေခြတင္ပါ။

ဆံပင္အဖ်ားမွအေပၚကိုေခြတင္ပါ။

အရင္းထိေခြတင္ကာ ဆံထံုးထံုးလိုက္ပါ။

အရင္းထိေခြတင္ကာ ဆံထံုးထံုးလိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္အလွဆင္ပါ။

တစ္ေစာင္းက်စ္ေခြဆံထံုး
တစ္ေစာင္းက်စ္ေခြဆံထံုး