ဂ်ပန္အေခြဆံထုံး

0

အဆင့္ဆင့္ေလးလုပ္ျပထားလို႔ စိတ္၀င္စားတဲ႔ ခ်စ္စစ္တို႔ ၀င္ေလ႔လာေပးေနာ္။

နားေနာက္မွ ဆံပင္ကို ႀတိဂံပုံစံ ခြဲေပးပါ။

နားေနာက္မွ ဆံပင္ကို ႀတိဂံပုံစံ ခြဲေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ေပးပါ။<

သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖီးျပီး တစ္ျခမ္းေစာင္းယူလိုက္ပါ။

သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖီးျပီး တစ္ျခမ္းေစာင္းယူလိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

နည္းနည္းက်န္ေနေသာေရွ႕ဆံပင္ကိုလဲ ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

>နည္းနည္းက်န္ေနေသာေရွ႕ဆံပင္ကိုလဲ ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖီးျပီး တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

သပ္သပ္ရပ္ရပ္ျဖီးျပီး တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္အားလုံးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ က်န္ဆံပင္အားလုံးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

အေပၚမွ သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

အေပၚမွ သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္လိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ေခါက္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္ ေခါက္ေပးပါ။

ပိုေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္တြင္ ေခါက္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစေလးကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစေလးကို ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစေလးကို ထပ္ေခြ၍တျခားဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ပိုေသာအစေလးကို ထပ္ေခြ၍တျခားဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို နွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ဆန္႕က်င္ဘက္သို႔ ပို႔၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို နွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ဆန္႕က်င္ဘက္သို႔ ပို႔၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆံပင္တစ္စကိုလဲ ဆန္႕က်င္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဆံပင္တစ္စကိုလဲ ဆန္႕က်င္ဘက္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေနေသာအစကို ႏွစ္ခုယွက္လိုက္ပါ။

ပိုေနေသာအစကို ႏွစ္ခုယွက္လိုက္ပါ။

ပိုေသာအစေလးကို ထပ္ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာအစေလးကို ထပ္ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာအစေလးကိုလဲ ထပ္ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာအစေလးကိုလဲ ထပ္ေခြ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထိုးေလးမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဂ်ပန္အေခြဆံထုံး
ဂ်ပန္အေခြဆံထုံး
ဂ်ပန္အေခြဆံထုံး