ႏွင္းဆီပြင့္လျခမ္းဆံထုံး

0

ဧည့္ခံပြဲမ်ားႏွင့္လိုက္ဖက္သည့္ ရိုးရိုးေလးႏွင့္ က်က္သေရရွိသည့္ ႏွင္းဆီပြင့္လျခမ္း ဆံထုံးေလးကို အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

နားေနာက္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုခပ္ျမင့္ျမင့္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

နာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကိုခပ္ျမင့္ျမင့္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို သုံးပိုင္းခြဲယူပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို သုံးပိုင္းခြဲယူပါ။

အလယ္ပိုင္းကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

 အလယ္ပိုင္းကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္ဘက္ကို ဘီးျဖင့္သိမ္းယူပါ။

 ေနာက္ဘက္ကို ဘီးျဖင့္သိမ္းယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းကိုျဖတ္ထားေသာပစၥည္းျဖင့္ ဆံပင္ကို အတြင္းသို႔လိပ္ထည့္ပါ။

ဒိုးနပ္ကြင္းကိုျဖတ္ထားေသာပစၥည္းျဖင့္ ဆံပင္ကို အတြင္းသို႔လိပ္ထည့္ပါ။

အလယ္သို႔မစုဘဲ လျခမ္းပုံထား၍ ကလစ္ထိုးပါ။

အလယ္သို႔မစုဘဲ လျခမ္းပုံထား၍ ကလစ္ထိုးပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ က်န္ဆံပင္ကို စုယူပါ။

 ေဘးႏွစ္ဖက္မွ က်န္ဆံပင္ကို စုယူပါ။

စု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

 စု၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေအာက္ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာ အလယ္စကို သုံးစခြဲပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ ခ်န္ထားေသာ အလယ္စကို သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံျမီွးက်စ္ပါ။

တစ္ျခမ္းကို ဖြေပးပါ။

တစ္ျခမ္းကို ဖြေပးပါ။

အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲ၍ တစ္ဖက္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

 အေပၚစည္းထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွခြဲ၍ တစ္ဖက္ကို ႏွစ္စထပ္ခြဲပါ။

ႏွစ္စကို မုန္႔္႔ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ လိမ္ေပးပါ။

 ႏွစ္စကို မုန္႔္႔ႀကိဳးလိမ္ပုံစံ လိမ္ေပးပါ။

ဆံပင္အဖ်ားထိ လိမ္ပါ။

ဆံပင္အဖ်ားထိ လိမ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ အဖ်ားထိလိမ္ေပးပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲ အဖ်ားထိလိမ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမီွးကို ေခြပါ။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံျမီွးကို ေခြပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ႏွင္းဆီပြင့္လျခမ္းဆံထုံး
 ႏွင္းဆီပြင့္လျခမ္းဆံထုံး
 ႏွင္းဆီပြင့္လျခမ္းဆံထုံး