က်စ္ဆံၿမီွးအကပ္ဆံပင္စည္းနည္း။

0

ဆယ္ေက်ာ္သက္ပ်ိုေမေလးမ်ားအတြက္ စည္းရလြယ္ကူၿပီး Fancy ဆန္တဲ့ဆံပင္ပံုစံေလးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို ပူးလိုက္ပါမယ္။

ေအာက္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

အာက္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးက်စ္ပါမယ္။

အေပၚဆံပင္ယူၿပီးက်စ္လိုက္ပါ။

အေပၚဆံပင္ယူၿပီးက်စ္လိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလဲပူးက်စ္ေပးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုလဲပူးက်စ္ေပးပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ေရာက္သည္အထိ က်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ေရာက္သည္အထိ က်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

တစ္ဖက္ဆံပင္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

တစ္ဖက္ဆံပင္ကိုလဲ က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

fancy ဇာႀကိဳးေလးကိုယူပါမယ္။

fancy ဇာႀကိဳးေလးကိုယူပါမယ္။

ဇာႀကိဳးေလးကို ဖဲျပားပံုေလးေခါက္ခ်ည္ေပးပါ။

ဇာႀကိဳးေလးကို ဖဲျပားပံုေလးေခါက္ခ်ည္ေပးပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။
က်စ္ဆံၿမွီးပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။