တျခမ္းအလိမ္ဆံထုံးေလး

0

ပြဲသြားပြဲလာနဲ႔လိုက္ဖက္သလို ဆရာမေတြအတြက္လဲ အဆင္ေျပေစလို႔ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပ ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ဆံပင္ကို တစ္ျခမ္းေစာင္းစည္းပါ။

နားေနာက္မွ ဆံပင္ကို တစ္ျခမ္းေစာင္းစည္းပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို အတည့္စည္းပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို အတည့္စည္းပါ။

အေပၚဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ေပးပါ။

အေပၚဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္မွ အဖ်ားပိုင္းကို စည္းထားေသာသားေရကြင္းထဲ ထည့္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္မွ အဖ်ားပိုင္းကို စည္းထားေသာသားေရကြင္းထဲ ထည့္ပါ။

ေနာက္ထပ္ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ေပးပါ။

နာက္ထပ္ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္မွ အဖ်ားပိုင္းကို စည္းထားေသာသားေရကြင္းထဲ ထည့္ပါ။

မ္ထားေသာဆံပင္မွ အဖ်ားပိုင္းကို စည္းထားေသာသားေရကြင္းထဲ ထည့္ပါ။

က်န္ဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ေပးပါ။

 က်န္ဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူ၍ လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္မွ အဖ်ားပိုင္းကို စည္းထားေသာသားေရကြင္းထဲ ထည့္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္မွ အဖ်ားပိုင္းကို စည္းထားေသာသားေရကြင္းထဲ ထည့္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္အားလုံးကို ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္အားလုံးကို ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပုံတြင္ျပထားသလိုေလး ျဖစ္သြားပါမယ္။

ပုံတြင္ျပထားသလိုေလး ျဖစ္သြားပါမယ္။

အလိမ္တစ္စကို ယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလိမ္တစ္စကို ယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ အလိမ္တစ္စကို ယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ထပ္ အလိမ္တစ္စကို ယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆုံး အလိမ္တစ္စကို ယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

နာက္ဆုံး အလိမ္တစ္စကို ယူ၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေအာက္ဘက္မွ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုလဲ အေပၚအတိုင္းဆက္လုပ္ပါ။

 ေအာက္ဘက္မွ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုလဲ အေပၚအတိုင္းဆက္လုပ္ပါ။

ပိုေသာဆံပင္အားလုံးကို ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပိုေသာဆံပင္အားလုံးကို ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလိမ္တစ္စကိုယူ၍ အေပၚဆံပင္တြင္ ထပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အလိမ္တစ္စကိုယူ၍ အေပၚဆံပင္တြင္ ထပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္ အလိမ္တစ္စကိုယူ၍ အေပၚဆံပင္တြင္ထပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ထပ္ အလိမ္တစ္စကိုယူ၍ အေပၚဆံပင္တြင္ထပ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ဆုံး အလိမ္တစ္စကို ယူ၍ထပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဆုံး အလိမ္တစ္စကို ယူ၍ထပ္ၿပီး ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

တျခမ္းအလိမ္ဆံထုံးေလး
တျခမ္းအလိမ္ဆံထုံးေလး
တျခမ္းအလိမ္ဆံထုံးေလး
တျခမ္းအလိမ္ဆံထုံးေလး