နွစ္ပင္လိမ္ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း။

0

ရိုးရွင္းၿပီးအလြယ္တကူေလးနဲ႔စည္းလို႔ရမည့္ တစ္၀က္ပံုစံ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္တစ္ဆင့္ခ်င္း စည္းဖြဲ႕လို႔ရေအာင္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

 ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ယူကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အတြင္းသို႔ လက္ေခ်ာင္းထည့္ၿပီး ဆံပင္ကိုယူကာ ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္အတြင္းသို႔ လက္ေခ်ာင္းထည့္ၿပီး ဆံပင္ကိုယူကာ ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါမယ္။

ဆံပင္အတြင္းသို႔ထည့္ၿပီး ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါၿပီ။

ဆံပင္အတြင္းသို႔ထည့္ၿပီး ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါၿပီ။

ထပ္မံၿပီးေရွ႕နည္းအတိုင္းပဲ ဆံပင္ကို အတြင္းသို႔ထည့္ပါ။

ထပ္မံၿပီးေရွ႕နည္းအတိုင္းပဲ ဆံပင္ကို အတြင္းသို႔ထည့္ပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကို ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္ကို အတြင္းသို႔ထည့္ပါမယ္။

နာက္ထပ္ဆံပင္ကို အတြင္းသို႔ထည့္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

ထည့္ထားေသာဆံပင္ကိုလည္း ေအာက္သို႔ဆြဲခ်လိုက္ပါမယ္။

အျခားတစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ေပးရပါမယ္။

အျခားတစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းလုပ္ေပးရပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးကိုဖြေပးရပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးကိုဖြေပးရပါမယ္။

နွစ္ပင္လိမ္ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း။
နွစ္ပင္လိမ္ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း။
နွစ္ပင္လိမ္ က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းနည္း။