က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ခု အယွက္အလွစည္းနည္း

0

ဆံပင္အရွည္ေလးကို ပြဲသြားခ်ိန္မွာ အခ်ိန္ေလးေပးျပီး လွလွေလးျပင္ျကည့္လို႔ရေအာင္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

နားေနာက္မွ ေန၍ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

နားေနာက္မွ ေန၍ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ဖဲျပားပုံေမွ်ာ႔ျကိုးေလးကို သုံးပါမယ္။

ဖဲျပားပုံေမွ်ာ႔ျကိုးေလးကို သုံးပါမယ္။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ေမွ်ာ႔ျကိုးအလယ္ထဲသို႔ ထည့္ပါ။

 ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို ေမွ်ာ႔ျကိုးအလယ္ထဲသို႔ ထည့္ပါ။

တစ္ဖက္မွေမွ်ာ့ႀကိဳးကိုလိမ္လိုက္ပါ။

တစ္ဖက္မွေမွ်ာ့ႀကိဳးကိုလိမ္လိုက္ပါ။

ဘီးကုပ္ျဖင့္ကုပ္လိုက္ပါ။

ဘီးကုပ္ျဖင့္ကုပ္လိုက္ပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္မွ ေမွ်ာ့ႀကိဳးကိုလဲ လိမ္လိုက္ပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္မွ ေမွ်ာ့ႀကိဳးကိုလဲ လိမ္လိုက္ပါ။

ဘီးကုပ္ျဖင့္ကုပ္လိုက္ပါ။

ဘီးကုပ္ျဖင့္ကုပ္လိုက္ပါ။

ပုံတြင္ျပထားသလို လိပ္ျပာပုံစံေလးျဖစ္သြားပါမယ္။

ပုံတြင္ျပထားသလို လိပ္ျပာပုံစံေလးျဖစ္သြားပါမယ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကို အလယ္ခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး စက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး စက်စ္ပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘးဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

ေဘးဘက္မွ ပိုေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဘးဘက္မွ ပိုေသာဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆြဲယူပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

 က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

ဆံပင္အဖ်ားထိ က်စ္သြားပါ။

ဆံပင္အဖ်ားထိ က်စ္သြားပါ။

ဘီးကုပ္ကို အနည္းငယ္ဟ၍ က်စ္ဆံၿမီွးကိုထည့္ပါ။

ဘီးကုပ္ကို အနည္းငယ္ဟ၍ က်စ္ဆံၿမီွးကိုထည့္ပါ။

ဆံပင္တြင္ ျမဲေအာင္ျပန္ကုပ္လိုက္ပါ။

ဆံပင္တြင္ ျမဲေအာင္ျပန္ကုပ္လိုက္ပါ။

ညာဘက္ကိုလဲ တစ္ဖက္ပါအတိုင္းက်စ္သြားပါ။

ဆံပင္တြင္ ျမဲေအာင္ျပန္ကုပ္လိုက္ပါ။

ဘီးကုပ္ကို အနည္းငယ္ဟ၍ က်စ္ဆံၿမီွးကိုထည့္ပါ။

ညာဘက္ကိုလဲ တစ္ဖက္ပါအတိုင္းက်စ္သြားပါ။

ဆံပင္တြင္ ျမဲေအာင္ျပန္ကုပ္လိုက္ပါ။

 ဘီးကုပ္ကို အနည္းငယ္ဟ၍ က်စ္ဆံၿမီွးကိုထည့္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ခု အယွက္အလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ခု အယွက္အလွစည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ခု အယွက္အလွစည္းနည္း