အသည္းပံုဆံထံုး

0

လွပၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အသည္းပံုဆံထံုးအသစ္ေလးကို လူတိုင္းျပဳလုပ္နိုင္ရန္အတြက္ Dolly ကအဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစု၍ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္အားလံုးကိုစု၍ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုယူကာ သံုးေခ်ာင္းထပ္ခြဲပါ။

တစ္ဖက္ကိုယူကာ သံုးေခ်ာင္းထပ္ခြဲပါ။

ပူး၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

ပူး၍က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

အဆံုးထိဆက္က်စ္ေပးပါ။

အဆံုးထိဆက္က်စ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ၿပီးပါၿပီ

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ၿပီးပါၿပီ

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံၿမီွးကို အေပၚကိုလွန္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ထားေသာက်စ္ဆံၿမီွးကို အေပၚကိုလွန္တင္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို ျပန္ခ်ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို ျပန္ခ်ကာကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္ေသာအစကို ေအာက္နားတြင္ပတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာအစကို ေအာက္နားတြင္ပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို ကလစ္ျဖင့္္ထိုးပါ။

>ေနာက္ထပ္က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကို ကလစ္ျဖင့္္ထိုးပါ။

က်န္ေသာအစကို ဆံထံုးေအာက္မွ ပတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာအစကို ဆံထံုးေအာက္မွ ပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

အသည္းပံုဆံထံုး
အသည္းပံုဆံထံုး
အသည္းပံုဆံထံုး