ႏွစ္ဖက္ထံုးဆံပင္စည္းနည္း

0

လူငယ္ဆန္ၿ႔ပီးေပါ့ေပါ့ပါးပါးေလးနဲ႔စည္းလို႔ရမဲ့ ဆံပင္ပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး နွစ္ဖက္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး နွစ္ဖက္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီးစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ၿပီးစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုဖြေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းစည္းပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ေရွ႕နည္းအတိုင္းစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေခြေပးပါ။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ကိုလဲေခြေပးရပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲေခြေပးရပါမယ္။

ေခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခြထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေခြထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ Fancy ေလးမ်ားလိုက္ထည့္ေပးပါမယ္။

ခြထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ Fancy ေလးမ်ားလိုက္ထည့္ေပးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမွီးအေခြပံုစံေလး ျပဳလုပ္ၿပီးသြားပါၿပီ။

 ႏွစ္ဖက္ထံုးဆံပင္စည္းနည္း
 ႏွစ္ဖက္ထံုးဆံပင္စည္းနည္း
 ႏွစ္ဖက္ထံုးဆံပင္စည္းနည္း