ေဘးဘက္ အကပ္က်စ္နည္း

0

ေနာက္ဘက္က်စ္တာေလးကို တင္ဆက္ၿပီးေနာက္ ခုတစ္ခါ ေဘးဘက္က်စ္တာေလးကို အျမင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေအာင္လုပ္ျပထားလို႔ ခ်စ္တို႔စိတ္၀င္စားမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေသာပစၥည္းေလးကို သုံးပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ေသာပစၥည္းေလးကို သုံးပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ညွပ္လိုက္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ညွပ္လိုက္ပါ။

ေရွ႕ဘက္ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေရွ႕ဘက္ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ကြင္းထဲသိုယူထားေသာဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

ကြင္းထဲသိုယူထားေသာဆံပင္ကို ထည့္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ကြင္းထဲသို႔ ဆက္ထည့္ပါ။

 ေနာက္တစ္ဖက္မွ ကြင္းထဲသို႔ ဆက္ထည့္ပါ။

တျခားတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

တျခားတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္တစ္ဖက္မွ ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္တစ္ဖက္မွ ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ကြင္းထဲသို႔ ဆက္ထည့္ပါ။

 ေနာက္တစ္ဖက္မွ ကြင္းထဲသို႔ ဆက္ထည့္ပါ။

အဆင့္ဆင့္လုပ္၍ ေနာက္ထပ္ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

အဆင့္ဆင့္လုပ္၍ ေနာက္ထပ္ဆံပင္ကို ထပ္ယူပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္တစ္ဖက္မွ ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။

ဆန္႔က်င္ဘက္တစ္ဖက္မွ ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်န္ဆံပင္အားလုံးကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေရွ႕ဘက္တြင္ အနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

 ေရွ႕ဘက္တြင္ အနည္းငယ္ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္ေပးပါ။

သားေရကြင္းစည္းထားေသာဆံပင္တြင္ ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ေဘးဘက္ အကပ္က်စ္နည္း
ေဘးဘက္ အကပ္က်စ္နည္း
ေဘးဘက္ အကပ္က်စ္နည္း