ဘီးကုပ္ပုံစံ က်စ္ဆံၿမီွးေလးလုပ္ၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ပုံစံေလး ဖန္တီးၾကည့္ၾကမယ္ေနာ္!

0

လြယ္ကူေသာဆံပင္ပုံစံေလးေတြျပဳလုပ္တာကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔ အတြက္ အလြယ္ကူဆုံးနည္းေလးျဖစ္တဲ့ မိမိ၏ဆံပင္ကုိ ဘီးကုပ္ပုံစံက်စ္ဆံၿမွီးေလးလုပ္ၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေအာင္ဖန္တီးေပးလုိက္ပါတယ္။

နားေအာက္ဘက္ေထာင့္က ဆံပင္အနည္းကုိယူပါမည္။
ဘီးကုပ္ပုံစံ က်စ္ဆံၿမီွးေလးလုပ္ၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ပုံစံေလး ဖန္တီးၾကည့္ၾကမယ္ေနာ္!

ေနာက္သုိ႔လွန္စည္းမွသာ က်စ္ဆံၿမီွး က်စ္ရာတြင္ဆံပင္ေတြမရႈပ္ေနမွာပါ။
ဘီးကုပ္ပုံစံ က်စ္ဆံၿမီွးေလးလုပ္ၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ပုံစံေလး ဖန္တီးၾကည့္ၾကမယ္ေနာ္!

ပ်ဳိေမတုိ႔က်စ္ေနၾကအတုိင္း သုံးေခ်ာင္းထုိး က်စ္ဆံၿမီွးေလးပဲက်စ္ပါ။
ဘီးကုပ္ပုံစံ က်စ္ဆံၿမီွးေလးလုပ္ၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ပုံစံေလး ဖန္တီးၾကည့္ၾကမယ္ေနာ္!

ဘီးကုပ္ပုံစံ က်စ္ဆံၿမီွးေလးလုပ္ၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ပုံစံေလး ဖန္တီးၾကည့္ၾကမယ္ေနာ္!

အၿမီွးပုိင္းကုိ ကလစ္ထုိးပါ။
ဘီးကုပ္ပုံစံ က်စ္ဆံၿမီွးေလးလုပ္ၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ပုံစံေလး ဖန္တီးၾကည့္ၾကမယ္ေနာ္!
ဘီးကုပ္ပုံစံ က်စ္ဆံၿမီွးေလးလုပ္ၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ပုံစံေလး ဖန္တီးၾကည့္ၾကမယ္ေနာ္!

ဘီးကုပ္ပုံစံ က်စ္ဆံၿမီွးေလးလုပ္ၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ပုံစံေလး ဖန္တီးၾကည့္ၾကမယ္ေနာ္!

ဘီးကုပ္ပုံစံ က်စ္ဆံၿမီွးေလးလုပ္ၿပီး ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ပုံစံေလး ဖန္တီးၾကည့္ၾကမယ္ေနာ္!