က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ခု အယွက္ဆံထုံး

0

ဆံပင္ရွည္တဲ႔ သူေတြအေနနဲ႔ ဒီပုံစံေလးကို လုပ္လို႔ရသလို တိုသူေတြအေနနဲ႔ ဆံထုံးမပါဘဲ အလွလွသက္သက္ လုပ္ၾကည့္လို႔ရပါတယ္ေနာ္

နားေနာက္မွ ေန၍ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

နားေနာက္မွ ေန၍ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

ေနာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို လက္လွ်ိဳ၍ လိမ္လိုက္ပါ။

နာက္ဘက္မွ ဆံပင္ကို လက္လွ်ိဳ၍ လိမ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာအစကို ပတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာအစကို ပတ္လိုက္ပါ။

တစ္ပတ္လွ်ိုပုံေလး ျဖစ္သြားပါၿပီ။

တစ္ပတ္လွ်ိုပုံေလး ျဖစ္သြားပါၿပီ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ရန္ သုံးစခြဲပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ရန္ သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး စက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွး စက်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆြဲယူပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ဆြဲယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းက်စ္ပါ။

ဆံပင္အဖ်ားထိ က်စ္သြားပါ။

ဆံပင္အဖ်ားထိ က်စ္သြားပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ခု အယွက္ဆံထုံး
က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ခု အယွက္ဆံထုံး
က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ခု အယွက္ဆံထုံး
က်စ္ဆံၿမီွးနွစ္ခု အယွက္ဆံထုံး