ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ႏွစ္ထပ္စည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း လြယ္ကူမႈရွိေစရန္ Dolly က ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတယ္ေနာ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ကာ ပူးလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ကာ ပူးလိုက္ပါ။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္သို႕ပို႔ကာ ျပန္ပူးလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္သို႕ပို႔ကာ ျပန္ပူးလိုက္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ဆက္က်စ္သြားပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ဆက္က်စ္သြားပါ။

အဆံုးထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းစည္းပါ။

အဆံုးထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းစည္းပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကိုသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

င္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ခြဲထားေသာတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုျပန္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ကာ ပူးလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ကာ ပူးလိုက္ပါ။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ကာ ျပန္ပူးလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ကာ ျပန္ပူးလိုက္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို အဆံုးထိက်စ္ပါ။

အေပၚတြင္ျပထားသလို အဆံုးထိက်စ္ပါ။

အနည္းငယ္ဖြေပးပါ။

အနည္းငယ္ဖြေပးပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေပၚေအာက္ပူးလိုက္ပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေပၚေအာက္ပူးလိုက္ပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဖဲျပားေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

ဖဲျပားေခါင္းစည္းႀကိဳးျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

 ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ႏွစ္ထပ္စည္းနည္း
 ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ႏွစ္ထပ္စည္းနည္း
 ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးက်စ္ႏွစ္ထပ္စည္းနည္း