မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပန္းပြင့္ဆံထံုး

0

အရမ္းကိုက်က္သေရရွိတဲ့ ဆံထံုးပံုစံေလးကို ၾကည့္ခ်င္ရင္ ေအာက္မွာ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ဆံပင္အားလံုးကိုစု၍ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္အားလံုးကိုစု၍ အေနာက္တြင္သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုသံုးပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုယူကာ ႏွစ္ေခ်ာင္းထပ္ခြဲပါ။

တစ္ဖက္ကိုယူကာ ႏွစ္ေခ်ာင္းထပ္ခြဲပါ။

လိမ္ေပးပါ။

လိမ္ေပးပါ။

ေအာက္ဆံုးထိလိမ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အာက္ဆံုးထိလိမ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း လိမ္ကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း လိမ္ကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေပၚကိုမတင္လိုက္ပါ။

လိမ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို အေပၚကိုမတင္လိုက္ပါ။

တစ္ဖက္ကိုျပန္ခ်ကာ ကလစ္ထိုးပါ။

တစ္ဖက္ကိုျပန္ခ်ကာ ကလစ္ထိုးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ေအာက္ဘက္မွပတ္လိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ေအာက္ဘက္မွပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးပါ။

နာက္တစ္ဖက္မွ လိမ္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပန္းပြင့္ဆံထံုး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပန္းပြင့္ဆံထံုး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ပန္းပြင့္ဆံထံုး