ႏွစ္ဆင့္လိမ္ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးစည္းနည္း

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါလည္း လြယ္ကူမႈရွိေစရန္ Dolly ကျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေရွ႔မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါ။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ဆင့္ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ယူကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

နာက္တစ္ဆင့္ေဘးႏွစ္ဖက္မွဆံပင္ကို ယူကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါ။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ထပ္ယူကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ဆီကို ထပ္ယူကာသားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဖြေပးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို အနည္းငယ္ဖြေပးပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲလိုက္ပါ။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ ႏွစ္ေၾကာင္းခြဲလိုက္ပါ။

ခြဲထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူေပးပါမယ္။

ခြဲထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူေပးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ကာပူးလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ကာပူးလိုက္ပါ။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါ။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ကာပူးလိုက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကိုပို႔ကာပူးလိုက္ပါ။

ေအာက္ဆံုးထိဆက္က်စ္သြားပါ။

အာက္ဆံုးထိဆက္က်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို တစ္ေခ်ာင္းျခင္းဆီဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို တစ္ေခ်ာင္းျခင္းဆီဖြေပးပါမယ္။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဆံထိုးျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

 ႏွစ္ဆင့္လိမ္ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးစည္းနည္း
 ႏွစ္ဆင့္လိမ္ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးစည္းနည္း
 ႏွစ္ဆင့္လိမ္ႏွစ္ေၾကာင္းထိုးစည္းနည္း