တစ္လႊာႏွင္းဆီပြင့္

0

ဆံပင္ရွည္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ဆံပင္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေလးထြင္ျပီး လုပ္လို႔ရပါတယ္ေနာ္ တဆင့္ခ်င္းစီ ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္းစည္းပါ။

ဘးဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္းစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ႀကားမွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုဘဲ ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ႀကားမွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုဘဲ ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

အေပၚကအတိုင္း ထပ္လုပ္ေပးပါမယ္။

အေပၚကအတိုင္း ထပ္လုပ္ေပးပါမယ္။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လုပ္သြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လုပ္သြားပါ။

ေနာက္ထပ္ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္းစည္းပါ။

နာက္ထပ္ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္းစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ႀကားမွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုဘဲ ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ႀကားမွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုဘဲ ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

အာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လုပ္သြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လုပ္သြားပါ။

ေဘးဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္းစည္းပါ။

ဘးဘက္မွ ေရွ႕ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူ၍သားေရကြင္းစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ႀကားမွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုဘဲ ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ႀကားမွ လက္လွ်ိဳ၍ စည္းထားေသာဆံပင္ကိုဘဲ ယူပါ။

ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

 ေအာက္ဘက္သို႔ ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လုပ္သြားပါ။

ဆံပင္တစ္၀က္အထိ လုပ္သြားပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ႏွင့္စုစည္းပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ႏွင့္စုစည္းပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္ခု ထပ္လုပ္ပါ။

နာက္ထပ္တစ္ခု ထပ္လုပ္ပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ႏွင့္စုစည္းပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ႏွင့္စုစည္းပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ပိုေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္မွ ပိုေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

တစ္ျခမ္းကို ဖြေပးပါ။

တစ္ျခမ္းကို ဖြေပးပါ။

ဖြထားေသာအျခမ္းကို အျပင္ဘက္တြင္ ထား၍ေခြေပးပါ။

ဖြထားေသာအျခမ္းကို အျပင္ဘက္တြင္ ထား၍ေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပုလဲလုံးေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

ပုလဲလုံးေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါ။

တစ္လႊာႏွင္းဆီပြင့္
တစ္လႊာႏွင္းဆီပြင့္
တစ္လႊာႏွင္းဆီပြင့္