က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ဆံထံုး

0

က်က္သေရရွိေသာဆံထံုးပံုစံျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားလို႔ ၀င္ၾကည့္ေပးေနာ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါ။

အဆံုးထိက်စ္၍ဖြပါ။

အဆံုးထိက်စ္၍ဖြပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

သားေရကြင္းစည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ၿပီးပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ၿပီးပါၿပီ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုယူပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြကာသားေရကြင္းစည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ ဖြကာသားေရကြင္းစည္းပါ။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာ ဆံပင္အားလံုးကိုသံုးေခ်ာင္းခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းစည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းစည္းပါ။

ဖြေပးပါ။

ဖြေပးပါ။

အေပၚကိုလိပ္တင္ပါ။

အေပၚကိုလိပ္တင္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

အေရွ႕မွက်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္ပါ။

အေရွ႕မွက်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း ယူကာဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း ယူကာဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

ကလစ္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ဆံထံုး