က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုး

0

ပြဲလမ္းသဘင္အတြက္ အလြယ္တကူ ထံုးလို႔လဲလြယ္ ဆံပင္တိုေလးနဲ႔လဲလိုက္တဲ႔ဆံထံုးပံုစံေလးကို တစ္ဆင့္ျခင္းတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကို က်စ္ပါမယ္။

ေအာက္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

အာက္ဆံပင္တစ္ဖက္ကိုယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးက်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ပူးက်စ္ပါမယ္။

အေပၚဆံပင္ယူပါမယ္။

အေပၚဆံပင္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ပါမယ္။

ဆံပင္ဆံုးသည္အထိက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

က်န္တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါ။

တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံၿမွီးကို အတြင္းသို႔ေခါက္လိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္မွက်စ္ဆံၿမွီးကို အတြင္းသို႔ေခါက္လိုက္ပါမယ္။

ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ဆံပင္ကိုလဲ အတြင္းဘက္သို႔ေခါက္ပါ။

က်န္တစ္ဖက္ဆံပင္ကိုလဲ အတြင္းဘက္သို႔ေခါက္ပါ။

ေခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခါက္ထားေသာဆံပင္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုး
က်စ္ဆံၿမွီးႏွစ္ဖက္ယွက္ဆံထံုး