ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

0

ေက်ာင္းသူတုိ႔ႏွင့္ အလုပ္သြားရေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္စည္းနည္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္တဲ့ ဆံပင္အယွက္စည္းနည္းေလးကုိပ်ဳိေမတုိ႔ အလွေလးပုိေပၚလြင္သြားေအာင္ ဖန္တီးေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

ခ်ထားေသာဆံပင္၏ဘယ္ဘက္ျခမ္းႏွင့္ ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္ကုိ ၄ပုံ ၁ပုံစီယူ၍ ခြဲခ်ထားပါ။ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းေလးခ်ထားပါ။
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

စည္းထားေသာဆံပင္၏ညာဘက္ျခမ္းကုိ ကြင္းေဒါက္ေလးနဲ႔ထုိးၿပီး ဘယ္ဘက္ျခမ္းဆံပင္ကို ကြင္းထဲသုိ႔ထည့္ပါ။
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

စည္းထားေသာဆံပင္၏ဘယ္ဘက္ျခမ္းကို ကြင္းေဒါက္ေလးနဲ႔ထုိးၿပီး ညာဘက္ျခမ္းဆံပင္ကို ကြင္းထဲသို႔ထည့္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ေအာက္သုိ႔ဆြဲခ်ပါ။
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

Step (3,4,5,6,7) အတုိင္းဘယ္ႏွင့္ညာႏွစ္ဖက္ကုိ အယွက္ေတြဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္သြားပါ။
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!

ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!
ဆံပင္စည္းျခင္းကုိႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ ဆံပင္အယွက္ စည္းနည္း နဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တယ္ေနာ္!