ပိုနီေတးအလွဖဲႀကိဳးခ်ည္နည္း

0

လြယ္လြယ္ေလးနဲ႔ လွသလိုဆံပင္ရႈပ္မွာလဲ စိတ္ပူရေတာ႔ဘူးေပါ့ ခ်စ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ညေလးေတြ လုပ္ရလြယ္ေအာင္ တစ္ဆင့္ျခင္းစီ ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အားလုံးကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဆံပင္အားလုံးကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဖဲႀကိဳးကို သားေရကြင္းတြင္ ခ်ည္ပါ။

 ဖဲႀကိဳးကို သားေရကြင္းတြင္ ခ်ည္ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ဆံပင္ေအာက္ဘက္မွေန၍ ႀကိဳးကိုယွက္ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

ယွက္ထားေသာႀကိဳးျဖင့္ ဆံပင္ႏွစ္စကို ပတ္ေပးပါ။

ယွက္ထားေသာႀကိဳးျဖင့္ ဆံပင္ႏွစ္စကို ပတ္ေပးပါ။

ေအာက္ဘက္သုိ႔ေရာက္သြားေသာ ႀကိဳးႏွစ္စကို ျပန္ယွက္ပါ။

 ေအာက္ဘက္သုိ႔ေရာက္သြားေသာ ႀကိဳးႏွစ္စကို ျပန္ယွက္ပါ။

ယွက္ထားေသာႀကိဳးျဖင့္ ဆံပင္ႏွစ္စကို ပတ္ေပးပါ။

ယွက္ထားေသာႀကိဳးျဖင့္ ဆံပင္ႏွစ္စကို ပတ္ေပးပါ။

ေအာက္ဘက္သုိ႔ေရာက္သြားေသာ ႀကိဳးႏွစ္စကို ျပန္ယွက္ပါ။

အာက္ဘက္သုိ႔ေရာက္သြားေသာ ႀကိဳးႏွစ္စကို ျပန္ယွက္ပါ။

ယွက္ထားေသာႀကိဳးျဖင့္ ဆံပင္ႏွစ္စကို ပတ္ေပးပါ။

ယွက္ထားေသာႀကိဳးျဖင့္ ဆံပင္ႏွစ္စကို ပတ္ေပးပါ။

ေအာက္ဘက္သုိ႔ေရာက္သြားေသာ ႀကိဳးႏွစ္စကို ျပန္ယွက္ပါ။

 ေအာက္ဘက္သုိ႔ေရာက္သြားေသာ ႀကိဳးႏွစ္စကို ျပန္ယွက္ပါ။

ယွက္ထားေသာႀကိဳးျဖင့္ ဆံပင္ႏွစ္စကို အဆုံးသတ္ပတ္ခ်ည္ေပးပါ။

ယွက္ထားေသာႀကိဳးျဖင့္ ဆံပင္ႏွစ္စကို အဆုံးသတ္ပတ္ခ်ည္ေပးပါ။

ပိုနီေတးအလွဖဲႀကိဳးခ်ည္နည္း
ပိုနီေတးအလွဖဲႀကိဳးခ်ည္နည္း
ပိုနီေတးအလွဖဲႀကိဳးခ်ည္နည္း