အတြင္းေခြ ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း

0

ရိုးရိုးယဥ္ယဥ္ေလးနဲ႔ ပြဲလယ္တင့္ေစမဲ႔ အတြင္းေခြဆံပင္ တစ္၀က္ စည္းနည္းေလးကို ပ်ိဳေမတို႔အတြက္ ေ၀မွ်လိုက္ပါတယ္။

1.အတြင္းေခြဆံပင္စည္းပါမယ္။

အလယ္မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

အလယ္မွ ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ေဘးမွယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္အေပၚသို႔ထပ္ပါ။

ဘးမွယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္အေပၚသို႔ထပ္ပါ။

အေပၚမွဆံပင္ကို အလယ္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ ေအာက္အတြင္းသို႔ ထည့္ပါ။

အေပၚမွဆံပင္ကို အလယ္မွစည္းထားေသာ ဆံပင္ ေအာက္အတြင္းသို႔ ထည့္ပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္အရင္းကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ထည့္ထားေသာဆံပင္အရင္းကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

က်န္တစ္ဖက္ေဘးမွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထာေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႔လက္ေခ်ာင္းေလးထည့္ၿပီးေကြးပါမယ္။

ယူထာေသာဆံပင္ကို အတြင္းသို႔လက္ေခ်ာင္းေလးထည့္ၿပီးေကြးပါမယ္။

ေကြးထားေသာဆံပင္အရင္းကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကြးထားေသာဆံပင္အရင္းကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အတြင္းေခြ ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း
အတြင္းေခြ ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း
အတြင္းေခြ ဆံပင္တစ္၀က္ စည္းနည္း