ေဘးတစ္ေစာင္းဆံထံုး

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ Dolly ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ဖို႔မေမ့နဲ႕ေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္းယူကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုလည္းယူကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းက်စ္ၿပီးပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမီွးႏွစ္ေခ်ာင္းက်စ္ၿပီးပါၿပီ။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ ေဘးတစ္ေစာင္းတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

အေနာက္တြင္က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ ေဘးတစ္ေစာင္းတြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

လိပ္တံကိုသံုးပါ။

လိပ္တံကိုသံုးပါ။

ဆံပင္အဖ်ားနားတြင္ လိပ္တံကိုညွပ္လိုက္ပါ။

ဆံပင္အဖ်ားနားတြင္ လိပ္တံကိုညွပ္လိုက္ပါ။

အေပၚကိုလိပ္တင္ပါ။

အေပၚကိုလိပ္တင္ပါ။

ဆံပင္အရင္းထိလိပ္တင္ပါ။

ဆံပင္အရင္းထိလိပ္တင္ပါ။

အစႏွစ္ဖက္ကို ေကြးလိုက္ပါ။

အစႏွစ္ဖက္ကို ေကြးလိုက္ပါ။

အေရွ႕မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

အေရွ႕မွက်စ္ဆံၿမီွးကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္လိုက္ပါ။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္ပါ။

နာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ ဆံထံုးကိုပတ္ပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ထိုးေပးပါ။

 ေဘးတစ္ေစာင္းဆံထံုး
 ေဘးတစ္ေစာင္းဆံထံုး