ေရွ႕ဆံေခြ တစ္၀က္ဆံထုံး

0

ပြဲေလးမွာ သူမ်ားနဲ႔မတူ တစ္မူထူးျခားၿပီး လွေနေစဖို႔ အလြယ္ဆုံးနဲ႔ အဆန္းဆုံးေလးကို လိုက္လုပ္လို႔ရေအာင္ တစ္ဆင့္ျခင္းစီ ျပေပးလိုက္တယ္ေနာ္။

ေနာက္ဆံပင္ကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

နာက္ဆံပင္ကို စု၍သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ခ်န္ပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္ကိုအနည္းငယ္ခ်န္ပါ။

ဆံပင္လိပ္တံကို သုံးပါ။

ဆံပင္လိပ္တံကို သုံးပါ။

လိပ္တံကို ဆံပင္ၾကားထဲထည့္ပါ။

လိပ္တံကို ဆံပင္ၾကားထဲထည့္ပါ။

အေပၚသို႔ လိပ္တင္လိုက္ပါ။

အေပၚသို႔ လိပ္တင္လိုက္ပါ။

အဆုံးထိတင္၍ ေအာက္ဘက္သို႔ ေကြးလိုက္ပါ။

အဆုံးထိတင္၍ ေအာက္ဘက္သို႔ ေကြးလိုက္ပါ။

ေအာက္ဘက္တြင္ ခ်ိတ္ႏွစ္ခုကို ခ်ိတ္လိုက္ပါ။

 ေအာက္ဘက္တြင္ ခ်ိတ္ႏွစ္ခုကို ခ်ိတ္လိုက္ပါ။

ဆံပင္ကို အေကြးေနရာထိမဆြဲဘဲ တစ္၀က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္ကို အေကြးေနရာထိမဆြဲဘဲ တစ္၀က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

 ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

အျခားတစ္ဖက္သို႔ ယူပါ။

 အျခားတစ္ဖက္သို႔ ယူပါ။

ပိုေသာအစကို ေခြပါ။

ပိုေသာအစကို ေခြပါ။

အေခြကို အလယ္ေနရာတြင္ ထား၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေခြကို အလယ္ေနရာတြင္ ထား၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

 ေရွ႕ဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

အျခားဆန္႔က်င္ဘက္ တစ္ဖက္သို႔ ယူပါ။

အျခားဆန္႔က်င္ဘက္ တစ္ဖက္သို႔ ယူပါ။

အေခြကို အလယ္ေနရာတြင္ ထား၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေခြကို အလယ္ေနရာတြင္ ထား၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေရွ႕ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

 ေရွ႕ဘက္မွ က်န္ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေဘးဘက္တြင္ ေခြေပးပါ။

 ေဘးဘက္တြင္ ေခြေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ပန္းျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ေရွ႕ဆံေခြ တစ္၀က္ဆံထုံး
ေရွ႕ဆံေခြ တစ္၀က္ဆံထုံး
ေရွ႕ဆံေခြ တစ္၀က္ဆံထုံး