ခရုေခြပတ္ပံုစံအလွစည္းနည္း။

0

ျပဳလုပ္ရတာလည္း လြယ္ကူေသာေၾကာင့္ ဒီလိုလြယ္ကူလွေသာ ဆံပင္စည္းနည္းေလးကို ညီမငယ္ေလးမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

သံုးေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း သံုးေခ်ာင္းခြဲကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုလည္း သံုးေခ်ာင္းခြဲကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ အဖ်ားမွစ၍ အေပၚကိုေခြလိုက္ပါမယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးတစ္ေခ်ာင္းကိုယူကာ အဖ်ားမွစ၍ အေပၚကိုေခြလိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိမေခြပဲ အေနာက္တြင္ ကပ္လိုက္ပါမယ္။

အဆံုးထိမေခြပဲ အေနာက္တြင္ ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလို ေခြတင္၍ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

နာက္တစ္ေခ်ာင္းကိုလည္း အေပၚတြင္ ေဖာ္ျပထားသလို ေခြတင္၍ ကလစ္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို အလယ္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို အလယ္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ျပန္ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ျပန္ပူးလိုက္ပါမယ္။

အနည္းငယ္က်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

အနည္းငယ္က်စ္၍ ဖြေပးပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္၍ သေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နိုင္ပါတယ္။

ခရုေခြပတ္ပံုစံအလွစည္းနည္း။
ခရုေခြပတ္ပံုစံအလွစည္းနည္း။
ခရုေခြပတ္ပံုစံအလွစည္းနည္း။