ႀကိဳးခ်ည္ဆံထံုး။

0

ျပဳလုပ္ရလြယ္ကူေအာင္ ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားလို႔ ဓာတ္ပံုႏွင့္ ဗီဒီယိုကိုလည္း ၀င္ၾကည့္ေပးအံုးေနာ္။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းထည့္၍ လိမ္လိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို လက္ႏွစ္ေခ်ာင္းထည့္၍ လိမ္လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္တစ္လိမ္ထပ္လိမ္လိုက္ပါမယ္။

နာက္တစ္လိမ္ထပ္လိမ္လိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို လက္ျဖင့္ဆြဲထားပါမယ္။

က်န္ေသာအစကို လက္ျဖင့္ဆြဲထားပါမယ္။

အစကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

အစကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းစကို ဆံပင္အရင္းကို ဆြဲ၍ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းစကို ဆံပင္အရင္းကို ဆြဲ၍ကပ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေပၚတြင္ျပထားသလို ေနာက္ထပ္ႏွစ္ကြင္းဆက္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

နာက္ထပ္ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ အေပၚတြင္ျပထားသလို ေနာက္ထပ္ႏွစ္ကြင္းဆက္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲကာ ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ခ်ည္ေပးပါမယ္။

ဆံပင္ကိုအလယ္ခြဲကာ ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထားသလို ခ်ည္ေပးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကို သေရကြင္းျဖင့္စည္းလိုက္ပါမယ္။

လိပ္တံကိုယူပါမယ္။

လိပ္တံကိုယူပါမယ္။

ဆံပင္အဖ်ားမွစ၍ အေပၚကိုလိပ္တင္ေပးပါမယ္။

ဆံပင္အဖ်ားမွစ၍ အေပၚကိုလိပ္တင္ေပးပါမယ္။

စည္းထားေသာေနရာထိေရာက္ေအာင္ လိပ္တင္လိုက္ပါမယ္။

စည္းထားေသာေနရာထိေရာက္ေအာင္ လိပ္တင္လိုက္ပါမယ္။

အလိပ္ကိုအေပၚဘက္မွထားကာ အဆံုးႏွစ္ဖက္ကိုေအာက္ဘက္သို႔ ေကြးလိုက္ပါမယ္။

အလိပ္ကိုအေပၚဘက္မွထားကာ အဆံုးႏွစ္ဖက္ကိုေအာက္ဘက္သို႔ ေကြးလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္ကို ျဖန္႔ေပးပါမယ္။

ဆံပင္ကိုေအာက္ဘက္ကို ျဖန္႔ေပးပါမယ္။

ခြဲေၾကာင္းေနရာကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ခြဲေၾကာင္းေနရာကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းပြင့္ေခါင္းပတ္ျဖင့္ အလွဆင္နို္င္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ပန္းပြင့္ေခါင္းပတ္ျဖင့္ အလွဆင္နို္င္ပါတယ္။

ဆံထံုးတြင္ ပတ္လို္က္ကာ အစႏွစ္ဖက္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ဆံထံုးတြင္ ပတ္လို္က္ကာ အစႏွစ္ဖက္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ႀကိဳးခ်ည္ဆံထံုး။
ႀကိဳးခ်ည္ဆံထံုး။