က်စ္ဆံၿမွီးအတြင္းထည့္ ဆံပင္စည္းနည္း

0

ဆံပင္ပံုစံေလးကိုမည္သည့္၀တ္စံုေလးနဲ႔ ပဲျဖစ္ျဖစ္၀တ္လို႔ရတဲ႔ ဆံပင္ပံုစံေလးကို တစ္ဆင့္စီ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမယ္။

တျခားေဘးတစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမယ္။

တျခားေဘးတစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး အေနာက္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကိုယူၿပီး အေနာက္တြင္ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ လက္နွိုက္ၿပီး အေပၚဆံပင္ကိုယူကာ ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ၾကားထဲသို႔ လက္နွိုက္ၿပီး အေပၚဆံပင္ကိုယူကာ ေအာက္သို႔ဆြဲခ်ပါမယ္။

ေဘးမွဆံပင္မ်ားကို အနည္းငယ္ဖြေပးရပါမယ္။

ဘးမွဆံပင္မ်ားကို အနည္းငယ္ဖြေပးရပါမယ္။

အတြင္းထည့္ဆံပင္ေလး စည္းၿပီးသြားပါၿပီ။

အတြင္းထည့္ဆံပင္ေလး စည္းၿပီးသြားပါၿပီ။

ေဘးနွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ဘးနွစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္စုၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးရပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္တြင္စုၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ စည္းေပးရပါမယ္။

2.အတြင္းထည္႔ၿပီး ဆံပင္စည္းပါမယ္။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုအတြင္းသို႔ လက္ေခ်ာင္းထည့္ၿပီးအတြင္းသို႔ ဆြဲခ်ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကိုအတြင္းသို႔ လက္ေခ်ာင္းထည့္ၿပီးအတြင္းသို႔ ဆြဲခ်ပါ။

ဆံပင္ကိုအတြင္းသို႔ ဆြဲခ်ၿပီးသြားပါၿပီ။

ဆံပင္ကိုအတြင္းသို႔ ဆြဲခ်ၿပီးသြားပါၿပီ။

ဖဲျပားပံုစံ ေခါင္းစည္းၾကိဳးကိုယူပါမယ္။

ဖဲျပားပံုစံ ေခါင္းစည္းၾကိဳးကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဖဲျပားေခါင္းစည္းၾကိဳးေလးျဖင့္ ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဖဲျပားေခါင္းစည္းၾကိဳးေလးျဖင့္ ဆံပင္အားလံုးကို စုစည္းလိုက္ပါမယ္။

3.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါျပီ။

က်စ္ဆံၿမွီးအတြင္းထည့္ ဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီးအတြင္းထည့္ ဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမွီးအတြင္းထည့္ ဆံပင္စည္းနည္း