ဖဲျပားအယွက္ဆံထုံး

0

ပြဲလမ္းသဘင္ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေဖာ္ျပေပးထားတာျဖစ္လို႔ လိုက္လုပ္ၾကည့္ဖို႔ အဆင္ေျပေစရန္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။

ေရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္၍ ေနာက္ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ရွ႕ဆံပင္ကို အနည္းငယ္ခ်န္၍ ေနာက္ဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္အားလုံးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

 ေရွ႕ဆံပင္အားလုံးကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ေနာက္ဘက္သို႔အားလုံးစုယူပါ။

 ေနာက္ဘက္သို႔အားလုံးစုယူပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါ။

ေနာက္ဆံပင္ကို အပိုင္းေလးပိုင္းခြဲပါ။

 ေနာက္ဆံပင္ကို အပိုင္းေလးပိုင္းခြဲပါ။

အေပၚဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူ၍ သုံးစခြဲပါ။

အေပၚဆံပင္ကို အနည္းငယ္ယူ၍ သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးစက်စ္ပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

ေဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

ဘးမွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွင့္ေပါင္းပါ။

အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ပါ။

 အဆင့္ဆင့္လုပ္ေဆာင္ပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္အားလုံးကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

ခြဲထားေသာဆံပင္အားလုံးကို က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

က်စ္ထားေသာ တစ္စကို ယူပါ။

 က်စ္ထားေသာ တစ္စကို ယူပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ယူ၍ ေခါက္ပါ။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အေပၚသို႔ယူ၍ ေခါက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ

တစ္ျခားတစ္စကိုလဲ ေခါက္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္ျခားတစ္စကိုလဲ ေခါက္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကို ထပ္ယူပါ။

 ေနာက္တစ္စကို ထပ္ယူပါ။

ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္စကို ထပ္ယူပါ။

 ေနာက္တစ္စကို ထပ္ယူပါ။

ေခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ခါက္၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အေပၚမွ ပိုေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

အေပၚမွ ပိုေသာဆံပင္ကို ႏွစ္စခြဲပါ။

တစ္စကို ယူ၍ေခါက္ပါ။

တစ္စကို ယူ၍ေခါက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေနာက္တစ္ကိုယူ၍ ေခါက္ပါ။

 ေနာက္တစ္ကိုယူ၍ ေခါက္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဖဲျပားအယွက္ဆံထုံး
ဖဲျပားအယွက္ဆံထုံး
ဖဲျပားအယွက္ဆံထုံး