မုန္႔ႀကိဳးလိမ္က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ဆံထုံး

0

ဆံပင္ရွည္တဲ့သူေတြအေနနဲ႔ ဆံပင္ကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေလးထြင္ျပီ လုပ္လို႔ရပါတယ္ေနာ္ တဆင့္ခ်င္းစီ ျပေပးထားလို႔ လိုက္လုပ္ၾကည့္ေပးေနာ္။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါ။

အေပၚဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူပါ။

ႏွစ္စခြဲလိုက္ပါ။

စ္စခြဲလိုက္ပါ။

နွစ္စကိုယူ၍ လိမ္လိုက္္ပါ။

 နွစ္စကိုယူ၍ လိမ္လိုက္္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

မုန္႔ျကိုးလိမ္ကိုေခြေပးပါ။

မုန္႔ျကိုးလိမ္ကိုေခြေပးပါ။

အဆုံးထိေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

အဆုံးထိေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ပုံတြင္ျပထားသလိုေလး ျဖစ္သြားပါမယ္။

ပုံတြင္ျပထားသလိုေလး  ျဖစ္သြားပါမယ္။

က်န္ဆံပင္ကို အလယ္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

က်န္ဆံပင္ကို အလယ္မွ ႏွစ္ပိုင္းခြဲပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ပို႔ပါ။

တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုယူ၍ ဆန္႔က်င္ဘက္သို႔ ပို႔ပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံးတြင္ ပတ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

က်န္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို သုံးစခြဲပါ။

က်န္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကို သုံးစခြဲပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္သြားပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံးတြင္ ပတ္ပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ဆံထုံးတြင္ ပတ္ပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ဆံထိုးျဖင့္အလွဆင္ပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ဆံထုံး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ဆံထုံး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္က်စ္ဆံၿမီွးပတ္ဆံထုံး