က်စ္ဆံၿမီွးသံုးေခ်ာင္းက်စ္ဆံပင္စည္းနည္း။

0

အခ်ိန္အမ်ားႀကီးလည္းမေပးရပဲ ခ်စ္စရာေကာင္း၍ လွပေသာဆံပင္အသစ္ေလးကို ပ်ိဳေမေလးမ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။

အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အေရွ႕မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သံုးေခ်ာင္းခြဲေပးပါမယ္။

ခြဲထားေသာ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုယူကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာ ဆံပင္သံုးေခ်ာင္းကိုယူကာ က်စ္ဆံၿမီွးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ကာ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးလိုက္ပါမယ္။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ပူးလိုက္ေသာဘက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကို ထပ္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ျပန္ပူးလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ျပန္ပူးလိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလို အဆံုးထိဆက္က်စ္၍ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလို အဆံုးထိဆက္က်စ္၍  သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ေနာက္ဆံုးက်န္ေသာဆံပင္ကို ယူကာႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

နာက္ဆံုးက်န္ေသာဆံပင္ကို ယူကာႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွးကို အဆံုးထိက်စ္လိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားသလို ႏွစ္ေခ်ာင္းထိုးက်စ္ဆံၿမီွးကို အဆံုးထိက်စ္လိုက္ပါမယ္။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နို္င္ပါတယ္။

ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာျဖင့္ အလွဆင္နို္င္ပါတယ္။

က်စ္ဆံၿမီွးသံုးေခ်ာင္းက်စ္ဆံပင္စည္းနည္း။
က်စ္ဆံၿမီွးသံုးေခ်ာင္းက်စ္ဆံပင္စည္းနည္း။က်စ္ဆံၿမီွးသံုးေခ်ာင္းက်စ္ဆံပင္စည္းနည္း။