ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ မ်က္ႏွာတြင္Highlight & Shavingကို ပံုေဖာ္ပါမယ္။

0

Make upလိမ္းတာျပည့္စံုသြားရင္ မ်က္ႏွာကိုHighlight & Shavingအသံုးျပဳပါမယ္။
ႏွာတံကိုပံုေဖာ္ၿပီးမ်က္ႏွာကိုV Shaveျပဳလုပ္ပါမယ္။

အရင္ဆံုး ႏွာေခါင္းနဲ႔မ်က္လံုးၾကားကို အေရာင္ရင့္ရင့္သံုးပါ။

အရင္ဆံုး ႏွာေခါင္းတနဲ႔မ်က္လံုးၾကားကို အေရာင္ရင့္ရင့္သံုးပါ။

ႏွာေခါင္းထိပ္မွBrushကိုအသံုးျပဳ၍ခ်ယ္ပါ။
ႏွာေခါင္းရိုးတေလ်က္လိမ္းပါ။

ႏွာေခါင္းထိပ္မွBrushကိုအသံုးျပဳ၍ခ်ယ္ပါ။

ႏွာေခါင္းထိပ္ဖ်ားကိုလိမ္းပါ။

ႏွာေခါင္းထိပ္ဖ်ားကိုလိမ္းပါ။

ေနာက္တ္ဖက္ကိုလဲအထက္ပါနည္းအတိုင္းျပဳလုပ္ပါ။

Tပံုစံ၊ မ်က္လံုးေအာက္ေျခနဲ႔ ေမးေစ့ေနရာမ်ားကိုHighlightလိမ္းပါ။
နားထင္နဲ႔ေမးရိုးကို လိမ္းျခင္းအားျဖင့္မ်က္ႏွာကိုသြယ္လ်ေစပါတယ္။

Tပံုစံ၊ မ်က္လံုးေအာက္ေျခနဲ႔ ေမးေစ့ေနရာမ်ားကိုHighrightလိမ္းပါ။

နားထင္နဲ႔ေမးရိုးကို လိမ္းျခင္းအားျဖင့္မ်က္ႏွာကိုသြယ္လ်ေစပါတယ္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္အတိုင္းလိမ္းပါ။
ပန္းေရာင္ကhight lightျဖစ္ၿပီး မီးခိုးေရာင္ေလးကေတာ့ shavingျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ မ်က္ႏွာတြင္Highright & Shavingကို ပံုေဖာ္ပါမယ္။

မိတ္ကပ္လိမ္းၿပီးလ်ွင္Highlight & Shavingကိုအသံုးျပဳၾကည့္လိုက္ပါ။

ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ မ်က္ႏွာတြင္Highright & Shavingကို ပံုေဖာ္ပါမယ္။

KATE slim create powder for COVER EX-1

KATE slim create powder for COVER EX-1

KATE slim create powder for COVER EX-1