ပြဲတက္အျမင့္ ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံး

0

ဒီလိုလွလွေလး ထုံးဖြဲ႕ဖို႕အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေလးျပေပးထားလို႔ ၀င္ေလ့လာေပးေနာ္။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ေနာက္ဘက္ကို အကုန္စုစည္းပါ။

ဆံပင္ကို ႏွစ္ပိုင္းခြဲ၍ ေနာက္ဘက္ကို အကုန္စုစည္းပါ။

ေရွ႕ဆံပင္မွ အလယ္တစ္၀က္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ရွ႕ဆံပင္မွ အလယ္တစ္၀က္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဆံပင္ကို ေနာက္သို႔အကုန္စုယူပါ။

ဆံပင္ကို ေနာက္သို႔အကုန္စုယူပါ။

ေနာက္ဘက္စည္းထားေသာေနရာႏွင့္ကပ္လွ်က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

 ေနာက္ဘက္စည္းထားေသာေနရာႏွင့္ကပ္လွ်က္တြင္ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ေဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဘးဘက္မွ ဆံပင္ကို ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ေပးပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ေပးပါ။

ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တျခားတစ္ဖက္္မွ ေရွ႕ဆံပင္ကိုလဲ ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

 တျခားတစ္ဖက္္မွ ေရွ႕ဆံပင္ကိုလဲ ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ေပးပါ။

တစ္ဖက္ျခမ္းသို႔ ပို႔ေပးပါ။

ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ကပ္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕သို႔ပို႔၍ ေရွ႕မွကလစ္ထိုးထားေသာ ဆံပင္နွစ္ေခ်ာင္းကို ယူပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေရွ႕သို႔ပို႔၍ ေရွ႕မွကလစ္ထိုးထားေသာ ဆံပင္နွစ္ေခ်ာင္းကို ယူပါ။

ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

ဘီးျဖင့္ျခစ္ပါ။

စု၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စု၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ျဖန္႕ခ်ပါ။

စည္းထားေသာဆံပင္ကို ေနာက္သို႔ျဖန္႕ခ်ပါ။

ျဖန္႔ခ်ထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

 ျဖန္႔ခ်ထားေသာဆံပင္မွ အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

ႏွစ္စကိုယူ၍ ယွက္ပါ။

 ႏွစ္စကိုယူ၍ ယွက္ပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

တစ္ျခားတစ္ဖက္သို႔ ပို႔ေပးပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားေပးပါ။

အဆုံးထိက်စ္သြားေပးပါ။

သားေရကြင္းစည္းေပးပါ။

သားေရကြင္းစည္းေပးပါ။

အဖ်ားကို ေအာက္ဘက္သို႔ လိပ္ေပးပါ။

အဖ်ားကို ေအာက္ဘက္သို႔ လိပ္ေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပန္းမ်ားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

ပြဲတက္အျမင့္ ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံး
ပြဲတက္အျမင့္ ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံး
ပြဲတက္အျမင့္ ငါးရိုးက်စ္ဆံၿမီွးဆံထုံး