အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!

0

ဆံပင္ထုံးရတာကုိ ႏွစ္သက္ေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ထက္ေအာက္ေျပာင္းျပန္ ဆံပင္ထုံးနည္းေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပး ခ်င္ပါတယ္။

အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!

စည္းထားေသာ ဆံပင္၏အေပၚပုိင္းကုိ ႏွစ္ပုိင္းခြဲ၍ ေအာက္အၿမီွးပုိင္းကုိ ထည့္ပါ။
အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!
အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!

ေအာက္အၿမွီးပုိင္းကုိ ေခြၿပီး ႏွစ္ပုိင္းခြဲထားေသာ အေပါက္ထဲသုိ႔ အထက္သုိ႔ ျပန္ထုိးပါ။
အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!

အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!

အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!

Step (2,3,4) အတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!
အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!
အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!

အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!

၃ထုံးေျမာက္ဆံထုံးရဲ႕ ဘယ္ဘက္ျခမ္းသုိ႔ ပုံတြင္ျပထားသည့္ အတုိင္း ေခြၿပီးထည့္ပါ။
အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!
အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!

အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!
အေနာက္တုိင္းဆန္ဆန္ အလြယ္တကူထုံးလို႔ရေသာ ဆံပင္ထုံးနည္းေလး ဖန္တီးလုိက္တယ္ေနာ္!