အဆင့္ဆင့္လိမ္ဖန္စီဆံပင္ပံုစံ

0

ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာလည္း မခက္ခဲရေလေအာင္ Dolly ကျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အားလံုးကို ႏွစ္ျခမ္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူကာ သားေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူလိုက္ပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ ဆံပင္ကိုထပ္ယူလိုက္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္စည္းေပးပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္ထပ္ႏွစ္ဆင့္ကို အေပၚတြင္ျပထားသလိုထပ္စည္းပါမယ္။

နာက္ထပ္ႏွစ္ဆင့္ကို အေပၚတြင္ျပထားသလိုထပ္စည္းပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္အားလံုးကိုစုကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုစည္းထားေသာ ဆံပင္အလယ္တြင္စိုက္ကာ ကြင္းထဲသို႔ဆံပင္ကိုထည့္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ကြင္းတံကိုဆြဲထုတ္လိုက္ပါမယ္။

ေနာက္ထပ္ႏွစ္ဆင့္ကို အေပၚတြင္ျပထားသလိုထပ္စည္းပါမယ္။

နာက္ထပ္ႏွစ္ဆင့္ကို အေပၚတြင္ျပထားသလိုထပ္စည္းပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုစည္းပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွဆံပင္ကိုလည္း အေပၚတြင္ျပထားသလိုစည္းပါမယ္။

အလွေခါင္းစည္းႀကိဳးကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

အလွေခါင္းစည္းႀကိဳးကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

အဆင့္ဆင့္လိမ္ဖန္စီဆံပင္ပံုစံ
အဆင့္ဆင့္လိမ္ဖန္စီဆံပင္ပံုစံ
အဆင့္ဆင့္လိမ္ဖန္စီဆံပင္ပံုစံ