ႀကိဳးက်စ္ဆံထံုး။

0

က်က္သေရအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေစမယ့္ ဆံပင္ထံုးဖြဲ႕နည္းအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ ၀င္ၾကည့္ေပးပါဦးေနာ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္္းငယ္ကိုခ်န္ပါမယ္။

အေရွ႕မွဆံပင္အနည္္းငယ္ကိုခ်န္ပါမယ္။

အေနာက္မွဆံပင္အားလံုးကို ႏွစ္ျခမ္းခဲြကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အေနာက္မွဆံပင္အားလံုးကို ႏွစ္ျခမ္းခဲြကာ သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

အေပၚဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

စ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္ေပးပါမယ္။

ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္ေပးပါမယ္။

တင္းေအာင္ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

တင္းေအာင္ဆြဲလိုက္ပါမယ္။

ေနာက္ထပ္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

နာက္ထပ္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

ေအာက္နားအထိဆက္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

အာက္နားအထိဆက္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုထပ္ယူပါမယ္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

 ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္ေပးပါမယ္။

ႀကိဳးခ်ည္သလိုခ်ည္ေပးပါမယ္။

ေအာက္နားအထိဆက္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

အာက္နားအထိဆက္ခ်ည္ေပးပါမယ္။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္တင္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကို ပတ္တင္၍ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားတဲ့အတိုင္း ႀကိဳးကြင္းပံုစံခ်ည္၍ ဆံထံုးကိုပတ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

အေပၚတြင္ျပထားတဲ့အတိုင္း ႀကိဳးကြင္းပံုစံခ်ည္၍ ဆံထံုးကိုပတ္ကာ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါမယ္။

ေအာက္တြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

အာက္တြင္စည္းထားေသာ ဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

ႀကိဳးကြင္းပံုခ်ည္ေပးပါမယ္။

ႀကိဳးကြင္းပံုခ်ည္ေပးပါမယ္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းလံုးကို အေပၚကိုပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

စ္ေခ်ာင္းလံုးကို အေပၚကိုပတ္တင္လိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

အေရွ႕တြင္ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အလယ္ခြဲကာတစ္ဖက္ကို ဆံထံုးအေပၚကိုေခြတင္လိုက္ပါမယ္။

အေရွ႕တြင္ ခ်န္ထားေသာဆံပင္ကို အလယ္ခြဲကာတစ္ဖက္ကို ဆံထံုးအေပၚကိုေခြတင္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွေရွ႕ဆံပင္ကိုလည္း ဆံထံုးအေပၚကို ေခြတင္လိုက္ပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္မွေရွ႕ဆံပင္ကိုလည္း ဆံထံုးအေပၚကို ေခြတင္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

အလွဆင္ပါမယ္။

 ႀကိဳးက်စ္ဆံထံုး။
 ႀကိဳးက်စ္ဆံထံုး။
 ႀကိဳးက်စ္ဆံထံုး။