ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီးသပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလးျဖင့္ အျပင္သြားလုိ႔ရေအာင္ ဆံပင္စည္းနည္းေလးတစ္မ်ဳိးနဲ႔မိတ္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္!

0

သပ္သပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ရေသာပ်ဳိေမတုိ႔ႏွင့္ ေက်ာင္းတက္ရေသာ
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ မိန္းကေလးတုိ႔အတြက္ ခ်စ္စရာေကာင္းၿပီးသပ္ရပ္လွပေသာဆံပင္စည္းနည္းေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးလုိက္တယ္ေနာ္!

ဆံပင္ကုိသုံးပုိင္းခဲြဲၿပီးအလယ္ပုိင္းကုိပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းစုခ်ည္ပါ။

ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွဆံပင္ ကုိလိမ္ၿပီးေနာက္သုိ႔ယူပါ။
ဘယ္ဘက္ျခမ္းမွ ဆံပင္ကုိယူပါမည္။

အေနာက္ဘက္စုခ်ည္ထားေသာဆံပင္ကုိ ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္း အေပါက္ေဖာက္သလုိပုံစံေလးလုပ္ပါမယ္။

လိမ္၍ေနာက္သုိ႔ယူလာေသာဆံပင္ကုိပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းအေပါက္ထဲမွျဖတ္ကာေအာက္သုိ႔ဆဲြခ်ပါ။

ဆဲြခ်ထားေသာဆံပင္ကုိစုခ်ည္ထားေသာဆံပင္၏ အေပၚသုိ႔ပုိ႔ပါ။

ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းစုခ်ည္ထားေသာဆံပင္၏ေအာက္ပုိင္းမွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ကုိယူၿပီး ႏွစ္ခုပူးခ်ည္လုိက္ပါ။
ပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းစုခ်ည္ထားေသာဆံပင္၏ေအာက္ပုိင္းမွ ဆံပင္ အနည္းငယ္ကုိယူၿပီး ႏွစ္ခုပူးခ်ည္လုိက္ပါ။

ညာဘက္အျခမ္းကုိလည္းပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ညာဘက္အျခမ္းကုိလည္းပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ညာဘက္အျခမ္းကုိလည္းပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။
ညာဘက္အျခမ္းကုိလည္းပုံတြင္ျပထားသည့္အတုိင္းဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါ။

ပုံတြင္ျပထားသည့္ အတုိင္းဘယ္ညာႏွစ္ဖက္လုံးကုိကလစ္ထုိးပါမည္။
ကလစ္ထုိးပါမည္။

ၿပီးဆုံးသြားပါၿပီ။