က်စ္ဆံၿမီွးဆံပင္စည္းနည္း

0

မိုးရာသီအတြက္ အထူးသင့္ေတာ္တဲ႔ ဆံပင္ပံုစံေလးကို ပ်ိဳေမမ်ားအတြက္ အလြယ္တကူစည္းလို႔ရေအာင္ တင္ျပလိုက္ပါတယ္။

1.က်စ္ဆံၿမွီးစက်စ္ပါမယ္။

အလယ္ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

အလယ္ဆံပင္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ေဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ဘးတစ္ဖက္မွဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူၿပီး သံုးေခ်ာင္းခြဲပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမယ္။

အဆံုးထိက်စ္ၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကိုလဲ ေရွ႕နည္းအတိုင္းက်စ္ၿပီး သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ပါမယ္။

ေဘးႏွစ္ဖက္မွ က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ဘးႏွစ္ဖက္မွ က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွာစုၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို အလယ္မွာစုၿပီးသားေရကြင္းျဖင့္ ခ်ည္ပါမယ္။

2.က်စ္ဆံၿမွီးဆံပင္စည္းပါမယ္။

ေအာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ေပးရပါမယ္။

အာက္မွက်န္ေနေသာ ဆံပင္ကို က်စ္ဆံၿမွီးက်စ္ေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို သားေရကြင္းျဖင့္ခ်ည္ေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးရပါမယ္။

3.fancy ျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

အလယ္မွစုစည္းထားေသာ ေနရာသို႔ fancy ဆံထိုးျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

အလယ္မွစုစည္းထားေသာ ေနရာသို႔ fancy ဆံထိုးျဖင့္ ထိုးပါမယ္။

4.ၿပီးျပည့္စံုသြားပါၿပီ။

က်စ္ဆံၿမီွးဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးဆံပင္စည္းနည္း
က်စ္ဆံၿမီွးဆံပင္စည္းနည္း