မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ႏွစ္ထပ္ဆံထုံး

0

ကိုယ္တိုင္အလြယ္တကူ လုပ္လို႔ရၿပီး ပြဲလယ္တင့္တဲ့ ဆံထုံးေလးျဖစ္လို႔ ကိုယ္တိုင္လုပ္လိုတဲ႔ ခ်စ္တို႔အတြက္ အဆင့္ဆင့္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ ပါတယ္ေနာ္။

ဆံပင္အကုန္လုံးကို ထိပ္တြင္စု၍ စည္းပါ။

ဆံပင္အကုန္လုံးကို ထိပ္တြင္စု၍ စည္းပါ။

ႏွစ္စခြဲလိုက္ပါ။

စ္စခြဲလိုက္ပါ။

ခြဲထားေသာႏွစ္စမွ တစ္စကိုယူ၍ ထပ္ခြဲပါ။

ခြဲထားေသာႏွစ္စမွ တစ္စကိုယူ၍ ထပ္ခြဲပါ။

ႏွစ္စလုံးကိုလိမ္၍ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လုပ္ပါ။

စ္စလုံးကိုလိမ္၍ မုန္႔ႀကိဳးလိမ္လုပ္ပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

အဆုံးထိလိမ္သြားပါ။

ေနာက္တစ္စကိုလဲ မုန္႔ႀကိဳးေလးလုပ္ေပးပါ။

 ေနာက္တစ္စကိုလဲ မုန္႔ႀကိဳးေလးလုပ္ေပးပါ။

တစ္စကိုအရင္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

တစ္စကိုအရင္ေခြ၍ ကလစ္ျဖင့္ထိုးပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ေနာက္ထပ္တစ္စကိုလဲ ထပ္ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

 ေနာက္ထပ္တစ္စကိုလဲ ထပ္ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ဆံပင္ကုန္သည္အထိ ေခြၿပီးကလစ္ထိုးပါ။

ဖဲျပားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

 ဖဲျပားျဖင့္အလွဆင္ပါ။

မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ႏွစ္ထပ္ဆံထုံး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ႏွစ္ထပ္ဆံထုံး
မုန္႔ႀကိဳးလိမ္ႏွစ္ထပ္ဆံထုံး