ႀကက္ေျခခတ္က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။

0

ျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ၾကည့္ကာျပဳလုပ္နိုင္သည့္အတြက္ မလုပ္တတ္မွာ မပူၾကနဲ႔ေနာ္။ ဘာလို႔လည္းဆိုေတာ့ Dolly ကျပဳလုပ္ပံုအဆင့္ဆင့္ကို ေဖာ္ျပေပးထားတဲ့အတြက္ပါရွင္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

ဆံပင္တစ္၀က္ကို ယူကာသေရကြင္းျဖင့္စည္းပါမယ္။

လိပ္တံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

လိပ္တံကိုအသံုးျပဳပါမယ္။

ဆံပင္အဖ်ားကို လိပ္တံႀကားထဲသို႔ ညွပ္လိုက္ပါမယ္။

ဆံပင္အဖ်ားကို လိပ္တံႀကားထဲသို႔ ညွပ္လိုက္ပါမယ္။

အဖ်ားနားတြင္ ညွပ္ကာလိပ္လိုက္ပါမယ္။

အဖ်ားနားတြင္ ညွပ္ကာလိပ္လိုက္ပါမယ္။

အေပၚထိလိပ္တင္သြားပါမယ္။

အေပၚထိလိပ္တင္သြားပါမယ္။

ေအာက္ဖက္ကို ျပန္ေကြးလိုက္ပါမယ္။

အာက္ဖက္ကို ျပန္ေကြးလိုက္ပါမယ္။

ကြဲေနေသာဆံပင္ကို ျပန္စုကပ္ေပးပါမယ္။

ကြဲေနေသာဆံပင္ကို ျပန္စုကပ္ေပးပါမယ္။

စုၿပီးထားေသာေနရာကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

စုၿပီးထားေသာေနရာကို ကလစ္ျဖင့္ထိုးေပးပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

က်န္ေသာဆံပင္ကို ႏွစ္ေခ်ာင္းခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို နွစ္ေခ်ာင္းျပန္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

တစ္ဖက္ကို နွစ္ေခ်ာင္းျပန္ခြဲလိုက္ပါမယ္။

ခြဲထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ခြဲထားေသာေဘးမွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကိုယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ပူးထားေသာဘက္မွ ဆံပင္အနည္းငယ္ကို ျပန္ယူပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးပါမယ္။

ယူထားေသာဆံပင္ကို ဆန္႔က်င္ဘက္ကို ပို႔၍ပူးပါမယ္။

အေပၚတြင္ ျပထားသလိုဆက္က်စ္သြားပါမယ္။

အေပၚတြင္ ျပထားသလိုဆက္က်စ္သြားပါမယ္။

ေအာက္ဆံုးအထိက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

အာက္ဆံုးအထိက်စ္ကာ သေရကြင္းျဖင့္ စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ကို ဖြေပးပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ကာဖြေပး၍ သေရကြင္းျဖဖင့္စည္းပါမယ္။

နာက္တစ္ဖက္ကိုလည္း က်စ္ကာဖြေပး၍ သေရကြင္းျဖဖင့္စည္းပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဆံထံုးေအာက္တြင္ ယွက္လိုက္ပါမယ္။

က်စ္ထားေသာဆံပင္ႏွစ္ေခ်ာင္းကို ဆံထံုးေအာက္တြင္ ယွက္လိုက္ပါမယ္။

ႏွစ္ေခ်ာင္းလံုးကို ပတ္လိုက္ပါမယ္။

စ္ေခ်ာင္းလံုးကို ပတ္လိုက္ပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ကလစ္ျဖင့္ေသခ်ာထိုးေပးပါမယ္။

ပန္းပြင့္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

ပန္းပြင့္ေလးျဖင့္ အလွဆင္ပါမယ္။

 ႀကက္ေျခခတ္က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။
 ႀကက္ေျခခတ္က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။
 ႀကက္ေျခခတ္က်စ္ဆံၿမီွးဆံထံုး။