ပ်ဳိေမတုိ႔ သိၿပီးသားေလးျဖစ္တဲ့ ေနာက္တဲြလိမ္ယွက္ဆံထုံးေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ ေပးလုိက္ပါတယ္။

0

အလုပ္ေနာက္က်ေနေသာပ်ဳိေမတုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ ၂ မိနစ္ေလာက္ေပးရုံနဲ႔ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ေလးန႔ဲက်က္သေရရွိသြားေအာင္ ေနာက္တဲြလိမ္ယွက္ ဆံထုံးေလး ဖန္တီး ေပးလုိက္ၿပီေနာ္။

ပထမဆုံး ဆံပင္ႏွစ္ဖက္ခြဲၿပီး သားေရကြင္းႏွင့္ခ်ည္ပါ။

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကုိ ညာဘက္ဆံပင္ေပၚသုိ႔ထပ္လုိက္ပါ။
အယွပ္ေလးလုပ္ပါမယ္။

ညာဘက္ဆံပင္ေပၚသုိ႔ထပ္ထားေသာ ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကုိေအာက္မွအထက္သုိ႔ ႀကိဳးထုံးသလုိ ခ်ည္ၾကည့္ပါ။
အလိမ္လုပ္ပါမယ္။

ပုံတြင္ျပထားသည့္ အတုိင္းျဖစ္သြားပါမည္။

အရင္ဦးဆုံး ပုံတြင္ျပထားသည့္ အတုိင္း ဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ထိန္းပါမည္။
ညာဘက္ေရာက္ေနေသာ ဆံပင္အထုံးကုိ အလိမ္စလုပ္ပါမည္။

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ေအာက္မွ လက္ကုိလွ်ိဳၿပီး ညာဘက္ဆံပင္ကုိကုိင္ပါ။

ကုိင္ထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ဆံပင္ေအာက္မွ ျဖတ္ကာအ၀ႈိက္လုပ္ပါ။
ကုိင္ထားေသာဆံပင္ကို ဘယ္ဘက္ဆံပင္ေအာက္မွ ျဖတ္ကာအ၀ႈိက္လုပ္ပါ။

အ၀ႈိက္လုပ္ထားေသာ ဆံပင္ကိုကလစ္ျဖင့္ ထိန္းပါ။

ဘယ္ဘက္ဆံပင္ကို ညာဘက္သုိ႔၀ႈိက္ပါ။

ၿပီးလွ်င္ကလစ္ျဖင့္ ထိန္းပါမည္။ ဆံပင္အလယ္ကြဲေနတာကုိ ဘီးျဖင့္ၿဖီးပါ။
ၿပီးလွ်င္ကလစ္ျဖင့္ ထိန္းပါမည္။ ဆံပင္အလယ္ကြဲေနတာကုိ ဘီးျဖင့္ၿဖီးပါ။

ပ်ဳိေမတုိ႔ သိၿပီးသားေလးျဖစ္တဲ့ ေနာက္တဲြလိမ္ယွက္ဆံထုံးေလးနဲ႔ မိတ္ဆက္ ေပးလုိက္ပါတယ္။